1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Art and Show Michał Urbaniak z siedzibą w Bydgoszczy, 85-864, ul. Modrakowa 48/60, NIP 9532384129

2. Dane kontaktowe:

E-mail: kontakt@artandshow.pl
Telefon: +48 666 572 294

3. Cele i podstawy przetwarzania:

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

 • żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Przechowywanie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy. Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy, agencje marketingowe.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

8. Przekazanie do Państwa Trzeciego:

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.